© 2018 Miroslav Pecho | All rights reserved

Projetky

Metamorfózy ticha

1. projekt: METAMORFÓZY TICHA (2010)

Prvým ucelenejším projektom a zároveň aj autorským programom Mira Pecha boli METAMORFÓZY TICHA (2010), ktorého tvorivé výsledky prezentoval na rovnomennej výstave v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Dominantným motívom bola téma diplomovej práce „Dekadentný stav“, rozšírená o ďalšie rozmery v dielach Zrada a V hĺbke môjho podvedomia. Diela, ktoré boli súbežne vytvorené, už nezapadajú priamo do celku diplomovej práce, avšak svojou filozofiou korešpondujú s autorským programom: Ten kto Ťa sleduje, Únos, Súboj Titanov, Chcem byť iný, Vyznanie divoch nevinných, Fešák, Toto ma čaká.

Pecho sa v projekte Metamorfóz zameral na pohľad do vnútra, ktorý podáva v expresívnych maliarskych gestách podčiarknutých sýtym koloritom, pričom samotná farebnosť je pri jednotlivých zobrazeniach dôležitým nositeľom významu. Čierna, biela, červená. Symbolika smrti, života, kontrastov. Už tu sa začína formovať dôležitý prvok Pechových diel, osobitá ikonografia a symbolika. Spletence, titani, skľučujúce pózy beztvárých bytostí sa objavujú aj v neskoršom období.

Kresebné štúdie podčiarkujú Pechov záujem o dôkladnú prvotnú analýzu danej témy. Línia formuje objem. Autor ju uplatňuje aj v samotnej maľbe, nie však v takom silnom meradle ako v neskorších prácach.

Kompozične sa autor zameriava na centrálne komponované výjavy, kde dominuje bližšie nedefinovaný spletenec, resp. hlavonožec. Maliarsky prejav tu ešte nie je taký uvoľnený ako v neskorších prácach. Techniky, ktoré autor využíva, sú prevažne akryl a olej na plátne.

V tvorbe Mira Pecha samotnému projektu Metamorfózy ticha predchádzalo abstraktné intermezzo epizodického charakteru, v ktorom sa zameriaval na štrukturálne podčiarknutie výjavu, avšak tieto diela ani z ďaleka nedisponujú kvalitou porovnateľnou s Pechovými prácami s figurálnou tematikou. Účel spomenutého hľadania sa však ukázal ako prínos pre štrukturálne dotvorenie pozadia v ďalšom z Pechových projektov.